เงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับใช้บริการส่งสินค้า

 

เมื่อท่านได้ตัดสินใจเลือกใช้บริการของเว็บไซต์ Shipify นั่นหมายถึงท่านได้ตกลงและทำความเข้าใจเงื่อนไขการขนส่งและการรับประกันของ Shipify แล้วและต่อไปนี้ขอเรียกแทนเว็บไซต์ Shipify ว่าผู้ให้บริการ

 

1. ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการผู้ใช้บริการเป็นพียงผู้ช่วยในการสั่งซื้อสินค้าจากจีนให้กับลูกค้าเท่านั้น ดังนั้นผู้ให้บริการไม่สามารถรับผิดชอบต่อปัญหาหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ระหว่างร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีนในทุกกรณี เช่น สินค้าผิดสี ผิดแบบ ได้รับอะไหล่ไม่ครบ ได้รับสินค้าล่าช้า จำนวนไม่ครบ หรืออื่นๆที่เป็นความผิดของทางร้านค้าจีน เป็นต้น อย่างไรก็ตามทางเรายินดีช่วยประสานงานกับร้านค้าเพื่อทวงสิทธิ์และผลประโยชน์ให้กับลูกค้าอย่างสุดความสามารถ แต่ผู้ให้บริการไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากร้านค้าจีนได้

2. ระยะเวลาในการสั่งซื้อสินค้าระยะเวลาในการสั่งซื้อนั้นขึ้นกับร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีน ว่าใช้เวลาในการจัดเตรียมสินค้า รวมถึงขนส่งเอกชนในการจัดส่งจากโรงงานหรือร้านค้าจีนมายังโกดังของผู้ให้บริการในประเทศจีน โดยหลังจากที่ผู้ให้บริการได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้วจะไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ เว้นแต่ทางโรงงานหรือร้านค้าจีนจะยินยอม

3. เงื่อนไขในการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าการยกเลิกรายการสั่งซื้อ จะต้องกระทำก่อนที่สถานะการสั่งซื้อในระบบจะเปลี่ยนเป็นสั่งซื้อสำเร็จ โดยลูกค้าจะต้องติดต่อเข้ามาเพื่อทำการยกเลิกกับทางเจ้าหน้าที่ หากสถานะถูกเปลี่ยนเป็นสั่งซื้อสำเร็จแล้วลูกค้าจะไม่สามารถขอยกเลิกรายการสั่งซื้อได้ ในกรณีคืนเงินค่าสินค้า บริษัทจะคืนเงินให้หลังจากได้รับเงินคืนจากร้านค้าจีนแล้วโดยประมาณ 3-7 วัน

4.กรณีสินค้าจากโรงงานหรือร้านค้าจีนมีคุณภาพไม่ตรงตามภาพสินค้าในแต่ละร้านค้าหรือโรงงานอาจมีรูปภาพสินค้าเหมือนหรือคล้ายกัน แต่คุณภาพสินค้าอาจแตกต่างกัน ในแต่ละร้านค้าหรือโรงงาน จึงแนะนำให้ลูกค้าพิจารณา และศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ ทางผู้ให้บริการไม่สามารถรับรองได้ว่าสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อเป็นสินค้าคุณภาพดีหรือไม่ เป็นของแท้หรือของปลอม แบบ และสีเป็นไปตามที่สั่งหรือไม่ เนื่องจากรูปภาพที่ทางร้านค้าหรือโรงงานจีนแสดงให้ลูกค้าเห็นอาจมีการปรับแต่งสี และความสว่างหรือตัดต่อมาแล้ว ผู้ให้บริการจึงไม่สามารถรับผิดชอบในทุกกรณีข้างต้น

5. ข้อตกลงในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากร้านค้าหรือโรงงานจีนเนื่องจากผู้ให้บริการเป็นเพียงผู้ช่วยประสานงานติดต่อระหว่างลูกค้าและร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีน กรณีเกิดความผิดพลาดจากทางโรงงานหรือร้านค้า ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในทุกกรณี

6. การสุ่มตรวจสินค้าทางผู้ให้บริการจำเป็นต้องมีการสุ่มเปิดตรวจสินค้าเพื่อตรวจสอบสินค้าผิดกฎหมาย ก่อนนำสินค้าส่งออกจากจีนมาไทย ถ้าตรวจพบสินค้าผิดกฎหมายไทยหรือจีน ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการกำจัดสินค้า โดยมิต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายทั้งสิ้น

7.สินค้าที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

- สินค้าที่เสี่ยงต่อการแตกหักได้ง่าย เช่น สินค้ำประเทขวด แก้ว กระจก เชรามิก พลาสติก หินอ่อน เครื่องสำอาง กระเบื้อง กระจก ฯลฯ ทุกชนิด

- สินค้ที่เกิดปัญหาจากธรรมชาติ เช่น การขึ้นรา ขึ้นสนิม การซีดจาง การละเหย การละลาย เป็นต้น

- สินค้าของต้องห้าม/ต้องกำกัด ในการนำเข้า ตามที่กรมศุลกากรกำหนด

8. สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และสินค้าผิดกฏหมายผู้ให้บริการไม่รับขนส่งและสั่งซื้อสินค้าผิดกฎหมายทุกชนิด และของต้องห้ามหรือต้องกำกัด ตามข้อกำหนดของกรมศุลกากรหากลูกค้าสินค้าฝ่าฝืน ผู้ให้บริการขอใช้สิทธิ์เอาผิด และเรียกร้องค่าเสียหาย โดยให้ชดใช้เป็นสอง 2 เท่าของความเสียหายที่เกิดกับผู้ให้บริการ และถ้าผู้ให้บริการตรวจพบ ผู้ให้บริการจะทำการกำจัดสินค้าทิ้ง โดยผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบ ต่อความเสียหายหรือสูญหายในทุกกรณีและมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. การเปลี่ยนแปลงเงื่นไขผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. การขนส่งสินค้าก่อนการส่งสินค้าจีนมาไทยทุกครั้งลูกค้าต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ถ้าหากมีข้อมูลผิด อาทิเช่น ชื่อที่อยู่ผู้ส่ง ชื่อที่อยู่ผู้รับ เบอร์โทรศัพท์ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี

  ถ้าหากสินค้านั้นเป็นสินค้าที่แตกหักเสียหายง่าย ลูกค้ามีหน้าที่เลือกหรือแจ้งโรงงานหรือร้านค้าจีนให้บรรจุสินค้าด้วยหีบห่อที่เหมาะสม เช่น ตีลังไม้ โฟมกันกระแทก ห่อหีบห่ออย่างแน่นหนา เป็นต้น หากเกิดความเสียหายผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นกับวัตถุภายในหรือหีบห่อที่บรรจุ

  การคิดค่าขนส่งเราจะเปรียบเทียบจากอัตราน้ำหนัก และ อัตราปริมาตรโดยการวัดปริมาตรสินค้าเราจะวัดจากจุดที่กว้างที่สุด ยาวที่สุด สูงที่สุดของวัตถุ เมื่อได้ค่าทั้งสองแล้วจึงจะเอามาเปรียบเทียบ หากอัตราค่าบริการตัวใดตัวนึงที่มีค่าสูงกว่าผู้ให้บริการจะคิดค่าขนส่งจากอัตราที่สูงกว่า โดยจะอิงค่าขนส่งจากหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการเป็นหลัก เว้นแต่ลูกค้าจะใช้บริการจากผู้ให้บริการขนส่งเจ้าอื่น

11. ในกรณีสินค้าสูญหายในกรณีสินค้าสูญหายอันเกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ระหว่างการขนส่ง ผู้ให้บริการจะชดใช้ไม่เกิน 500 บาทต่อ 1 บิลขนส่ง และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความชำรุดหรือเสียหายของสินค้าในทุกกรณี โดยในกรณีสินค้าสูญหาย ลูกค้าจะต้องทำเรื่องขอค่าชดเชยสินค้าสูญหายเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วันนับแต่วันส่งสินค้าหรือภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบว่าสูญหาย

12. ข้อตกลงในการเก็บรักษาสินค้าและกำจัดสินค้าทิ้ง ลูกค้าจะต้องชำระค่าขนส่งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สินค้ามาถึงโกดังไทย แล้วเข้ารับสินค้าภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ชำระเงินค่าขนส่ง ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินหรือเข้ารับสินค้าเกินกว่าวันที่กำหนด จะมีค่าจัดเก็บพื้นที่เพิ่มเติม (รายละเอียดค่าจัดเก็บสามารถดูได้ที่ เงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับจัดการคลังสินค้าไทยและกำจัดสินค้าทิ้ง) หรือผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการนำสินค้ากำจัดทิ้ง โดยขึ้นกับผู้ให้บริการจะพิจารณา โดยผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายของสินค้าในทุกกรณี และมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

13. ข้าพเจ้า (ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้ให้เรียกว่า “ข้าพเจ้า”) ยินยอมให้บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป และ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนาหรือปรัชญา ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุกรรม และข้อมูลอัตลักษณ์ทางชีวภาพ (biometric) และ/หรือที่กำหนดในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของข้าพเจ้า ต่อนิติบุคคล หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย และ/หรือ เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอน กระบวนการจัดการ ทำให้แล้วเสร็จ และทำให้เกิดผลตามข้อร้องขอ ตามสัญญาและตามเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท และ/หรือ ตามระบบแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ และ/หรือ สัญญากับบริษัทฯ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของการจัดหาเเละจัดการขนส่งสินค้าของผู้ส่งออกไปยังเมืองท่าปลายทางเป็นและเป็นตัวกลางระหว่างผู้ส่งสินค้าความในข้อนี้ให้รวมไปถึงกรณีเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำจ่ายตามปกติของบริษัทฯ ด้วย

14. ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า หากข้าพเจ้าเพิกถอนความยินยอมตามข้อ 13. ที่ให้ไว้กับบริษัทฯ อาจจะมีผลกระทบต่อการที่บริษัทฯจะปฏิบัติตามสัญญา และ/หรือ ส่งผลกับการจัดหาเเละจัดการขนส่งสินค้าของผู้ส่งออกไปยังเมืองท่าปลายทางเป็นและเป็นตัวกลางระหว่างผู้ส่งสินค้าหรือการทำจ่ายกับบริษัทฯ แล้วแต่กรณี

15. ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลที่อ่อนไหวของข้าพเจ้า เพื่อปฏิบัติตามสัญญา หรือเพื่อการจัดหาเเละจัดการขนส่งสินค้าของผู้ส่งออกไปยังเมืองท่าปลายทางเป็นและเป็นตัวกลางระหว่างผู้ส่งสินค้า ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯที่ปรากฏใน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ชิปปิฟาย จำกัด รวมทั้งรับทราบว่าบริษัทฯอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าแก่นิติบุคคลอื่น หรือ บุคคลอื่น หรือ หน่วยงานราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ เพื่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่ ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

16  ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทเก็บรวมรวม ใช้ หรือ เผยแพร่ ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซด์บริษัทฯ หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ รวมถึง IP Address คุกกี้ (cookies) และข้อมูลอุปกรณ์


 

เงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับจัดการคลังสินค้าไทยและกำจัดสินค้าทิ้ง

หลังจากสินค้าของลูกค้าเข้าคลังสินค้าไทย ลูกค้าจะได้รับข้อความ SMS แจ้งเตือนรหัสบิลที่เข้าที่ไทย พร้อมให้ชำระเงินค่าขนส่งจากประเทศจีนมาประเทศไทยและค่าขนส่งในไทยภายใน 15* วัน เว้นแต่ลูกค้าเลือกมารับเองจะไม่มีค่าบริการขนส่งในไทย

1. มีการชำระเงินค่าขนส่งภายใน 14* วัน สำหรับลูกค้าที่เลือกจัดส่งโดยขนส่งเอกขน สินค้าจะถูกดำเนินการจัดส่งทันที 3-5 วัน ระยะเวลาการจัดส่งตามเขตพื้นที่ของลูกค้า

2. กรณีไม่มีการชำระเงินภายใน 14* วัน ในวันที่ 15* ฝ่ายบริการลูกค้าจะทำการติดต่อทางโทรศัพท์ให้ชำระค่าขนส่ง โดยขยายเวลาชำระเงินให้อีก 7 วัน รวมเป็น 21 วันนับตั้งแต่วันที่สินค้าเข้าคลังสินค้าไทย หากยังคงไม่มีการชำระค่าขนส่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำสินค้าขายทอดตลาดทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสินค้านั้นๆ ทุกกรณี

3. หากลูกค้าชำระค่าขนส่งเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถฝากสินค้าไว้ที่คลังสินค้าไทยได้นานสูงสุด 30* วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย กรณีลูกค้าไม่มารับสินค้าภายใน 30* วัน ผู้จัดการคลังสินค้าจะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อให้เข้ารับสินค้า ทั้งนี้หากลูกค้าไม่สะดวกเข้ารับสินค้าตามกำหนดลูกค้าสามารถแจ้งขยายเวลาฝากสินค้าได้อีก 60 วัน และเริ่มคิดค่าบริการวันละ 300 บาท ต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร  โดยในวันที่ 75* (ระยะเวลาของสินค้าคงค้างคลังสินค้าไทย) ผู้จัดการคลังสินค้าจะติดต่อแจ้งเตือนลูกค้าครั้งที่ 2 เพื่อให้เข้ามารับสินค้าตามกำหนด 

4. กรณีสินค้าของคุณลูกค้าอยู่คงค้างคลังสินค้าไทยเกิน 90 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำสินค้าขายทอดตลาดทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสินค้านั้นๆ ทุกกรณี

*การนับวันที่จะนับวันที่ของเข้าคลังสินค้าไทยเป็นวันที่ 1 


 

เงื่อนไขการ “รับสินค้าเอง” ที่โกดังสินค้าไทย

ลูกค้าสามารถมารับสินค้าได้ด้วยตนเอองที่

ศูนย์กระจายสินค้านนทบุรี เปิดทำการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. (พักเที่ยง 12.00-13.00 น.)
ที่อยู่: 76/19 หมู่ 13 ซอยปรางค์หลวง ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
ติดต่อ: โทร 02-026-6425
Location: ศูนย์กระจายสินค้านนทบุรี

 

ข้อปฏิบัติในการรับสินค้า

1. วัน - เวลา สำหรับเข้ารับสินค้าที่โกดัง
ลูกค้าสามารถเข้ารับสินค้าได้ที่จุดรับสินค้าที่โกดัง Shipify เท่านั้น ในวันและเวลาทำการของโกดัง ดังนี้
ศูนย์กระจายสินค้านนทบุรี เปิดทำการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. (พักเที่ยง 12.00-13.00 น.)

2. ชำระค่าขนส่งในเว็บไซต์ก่อนเข้ารับสินค้า
ลูกค้าต้องทำการเติมเงินเข้า wallet เพื่อชำระบิลค่าขนส่งก่อนเข้ารับสินค้าทุกครั้ง หากไม่ชำระจะไม่สามารถรับสินค้าไปได้ 

3. แจ้งความประสงค์เข้ารับสินค้าก่อนเข้ารับจริง
เพื่อความรวดเร็วในการเข้ารับสินค้า หลังจากสถานะสินค้าเปลี่ยนเป็นเข้าถึงโกดังไทยแล้ว ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้ารับสินค้าได้ล่วงหน้า 1 วัน
*ในกรณีที่ต้องการรับด่วนกรุณาประสานงาน ที่แอดมินใน Line Official @shipify

4. เอกสารสำหรับการเข้ารับสินค้า
ลูกค้าต้องแสดงบัตรประชาชน หรือเอกสารใดก็ได้ที่ราชการออกให้ สำหรับยื่นให้เจ้าหน้าที่ ณ โกดังจ่ายสินค้า เพื่อป้องกันการแอบอ้างเข้ารับสินค้า

6. การเซ็นยืนยันเข้ารับสินค้า
ในการเข้ารับสินค้าด้วยตนเอง ลูกค้าจะต้องเซ็นยืนยันการเข้ารับสินค้า เพื่อป้องการความสับสนในการเข้ารับสินค้าแต่ละรอบ
กรุณาตรวจสอบรายการและจำนวนสินค้าทุกครั้ง การเซ็นรับสินค้าถือเป็นสิ้นสุดความรับผิดชอบของบริษัท

*กรณีลูกค้าเซ็นรับสินค้าไปแล้วแต่ต้องการตรวจสอบการรับสินค้าเพิ่มเติมผ่านกล้องวงจรปิด จะมีค่าใช้จ่ายในการดึงข้อมูล 2,000 บาท โดยสามารถดูย้อนหลังได้เพียง 3 วัน หลังจากรับสินค้าเท่านั้น

หมายเหตุ: ลูกค้าต้องทำการชำระค่าขนส่งในระบบก่อนเข้ารับสินค้าเข้าโกดัง หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวเจ้าหน้าที่โกดังมีอำนาจในการระงับการจ่ายสินค้าชั่วคราวได้


 

เงื่อนไขและข้อตกลงการขอคืนเงิน กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

หลังจากท่านชำระเงินผ่านบัตรเครดิต เดบิต หรือบัตรกดเงินสด ท่านสามารถขอเงินคืนได้ โดยต้องเป็นรายการธุรกรรมที่มีสถานะเป็นการสั่งซื้อสำเร็จที่มีระยะเวลาผ่านมาไม่เกิน 180 วัน นับตั้งแต่ชำระเงินสำเร็จ หากเกินกำหนดจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีและเงื่อนไขการขอคืนเงิน หรือยกเลิกบิลสินค้าเป็นไปตาม เงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับใช้บริการส่งสินค้า

Shipify ดำเนินกิจกรรมธุรกรรมการตัดบัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรกดเงินสด ผ่าน FlashPay การขอคืนเงินจะไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียม 3% ได้ โดยการขอเงินคืนสามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ Shipify มีระยะเวลาดำเนินการประสานงานกับทาง FlashPay เพื่อยกเลิกเป็นเวลา 1-2 วันทำการช่วงเวลาดำเนินการ 09:00 - 18:00 น.

ระยะเวลาการคืนเงิน

หลังจากท่านดำเนินการยกเลิกรายการเรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาในการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับประเภทบัตรที่ใช้ทำรายการ ดังนี้

1. บัตรธนาคารกสิกร ลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 7 วันทำการ

2. บัตรธนาคารอื่นๆ ในประเทศไทย  ลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 7-30 วันทำการ

3. บัตรต่างประเทศ ลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน  7-120  วันทำการหรือมากกว่า