Shipify academy

การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ผู้นำเข้าทุกรายจำเป็นต้องเสียภาษีนำเข้า แต่สินค้าแต่ละประเภทจะมีฐานภาษีที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับพิกัดศุลกากรของสินค้า และมูลค่าสินค้าที่นำเข้า อัตราการลดหย่อนภาษีแต่ละประเภทจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับทาง ศุลกากรกำหนด และสินค้าหลายรายการสามารถลดหย่อนภาษีได้จนเหลือเพียง 0% ได้เลยค่ะ

ปัจจุบันประเทศไทยได้ทำข้อตกลงกับประเทศจีนเพื่อสิทธิพิเศษทางการค้าอาเซียน-จีน ไว้ คือ ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) หรือประเทศที่มีการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนร่วมกัน เพื่อเป็นการขยายการค้า เศรษฐกิจ และการลงทุนระหว่างกัน

สาระน่ารู้

ปัจจุบันมีประเทศในกลุ่ม ACFTA ทั้งหมด 11 ประเทศ ที่สามารถขอเอกสาร Form E เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีนำเข้าระหว่างประเทศภายในกลุ่ม ACFTA ได้ ประกอบด้วย ไทย, ลาว, เวียดนาม, กัมพูชา, เมียนมาร์, สิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, และบรูไน

Form E คืออะไร?

Form E คือหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ผลิตและส่งออกจากสมาชิกประเทศในเขตการค้าเสรี อาเซี่ยน-จีน (ASEAN-China Free Trade Area) สำหรับสินค้าบางประเภทที่จะได้รับการลดหย่อนภาษี ด้วยการออก “ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า” หรือ “Certificate of Origin (C/O)” ดังนั้นการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน จึงสามารถลดหย่อนภาษีนำเข้าได้โดยต้องมีเอกสาร Form E

รายละเอียดที่สำคัญของ Form E

 • จัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • แสดงสินค้าได้ไม่เกิน 20 รายการ
 • การยื่นขอลดหน่อยภาษี ต้องใช้ Form E ตัวจริง เท่านั้น
 • Form E นั้นมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
 • Form E เป็นแบบฟอร์ม 1 แผ่น พิมพ์หน้า-หลัง ซึ่งด้านหน้าจะเป็นแบบฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูล และด้านหลังมีข้อมูลตัวหนังสือที่ถูกต้อง
 • ข้อมูลที่ระบุในเอกสารต้องถูกต้องตรงกับเอกสารอื่นที่ใช้ประกอบการนำเข้าส่งออก
 • ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของประเทศจีนเท่านั้น

ข้อมูลที่ระบุในเอกสารต้องถูกต้องและตรงกับเอกสารอื่นที่ใช้ประกอบการนำเข้าส่งออกทุกตัวอักษร และถูกต้องแบบ 100% ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น

 • Bill of Lading
 • Packing List
 • Commercial Invoice
 • ที่อยู่ผู้นำเข้า-ส่งออก
 • เครื่องหมายและเลขที่บนหีบห่อ
 • ลำดับสินค้า
 • จำนวนสินค้า
 • ชนิดของสินค้า
 • รหัสพิกัดสินค้า HS Code
 • ถิ่นกำเนิดสินค้า
 • น้ำหนักรวม (Gross Weight)
 • เลขที่และวันที่ของ Invoice
 • และรายละเอียดทั้งหมดในเอกสาร

หากข้อมูลในเอกสาร Form E และเอกสารอื่นๆที่ยื่นประกอบกันไม่ตรงกัน เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ลดหย่อนภาษีอากรสำหรับสินค้านำเข้าได้

สินค้าหลายชนิดได้รับการลดหย่อนภาษีนำเข้าในอัตราที่แตกต่างกัน แต่ก็ไม่ใช่สินค้าทุกประเภทที่จะลดหย่อนภาษีได้ ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่ระบุในข้อตกลง ACFTA

หากคุณต้องการนำเข้าสินค้าจากจีน และต้องการผู้ช่วยมืออาชีพที่ดูแลคุณแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้า นำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกต้องตามกฎหมาย ไปจนถึงช่วยจัดการเรื่องเอกสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกใบกำกับภาษี, ใบขน และ Form E เพื่อใช้สำหรับการลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีน โดยเอกสารทุกใบออกเป็นชื่อลูกค้า และถูกต้องตามกฎหมาย ให้ Shipify ได้ดูแลนะคะ

อ้างอิง กรมศุลกากร

ตรวจสอบข้อมูลกับทางกรมศุลกากร โทรสายด่วน 1164 และ www.customs.go.th

ประกาศสำนักพิกัดอัตราศุลกากร

Shipify บริการขนส่งสินค้าจากจีนแบบครบวงจร

   บริการของเรา

     บริการฝากสั่งสินค้าจากร้านค้าและโรงงานจีนโดยตรง

 • มีระบบติดตามสินค้า
 • บริการช่วยคุยและเจรจาต่อรองร้านค้าจีน
 • ไม่มีขั้นต่ำ ไม่มีค่าบริการ

     บริการขนส่งสินค้าจากจีน

 • มีระบบติดตามสินค้า
 • ส่งออกทุกวัน ไม่ต้องรอปิดตู้
 • ไม่มีขั้นต่ำ ไม่จำกัดจำนวน
 • คิดค่าส่งตามขนาด น้ำหนักสินค้าจริง

     บริการทางด้านเอกสารครบถ้วน

 • ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ใบขนส่ง (Form E)
 • ใบเสร็จขนส่ง (สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้)
 • ใบเสร็จค่าสินค้า (VAT 7%)

     ให้บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ

 

> เข้าสู่ระบบ / เปิดบัญชี ผู้นำเข้า

 

สอบถามเพิ่มเติม LINE: @shipify

หรือโทร 020-266426